ARJ tööloa taotleja esitab Tehnilise Järelevalve Ametile vormikohase ARJ tööloa taotluse ja vajadusel järgmised dokumendid:

  • raadioamatööri kvalifikatsiooni tõendav dokument või vastutava järelevaataja kvalifikatsiooni tõendav dokument ühiskasutusega amatöörraadiojaama, amatöör-vahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel (Raadioamatööri eksami tegemiseks ja tõendi saamiseks võta meiega ühendust )
  • raadioamatööri seadusliku esindaja kirjalik nõusolek, kui tööloa taotleja on noorem kui 16 aastat
  • ERAÜ soovituskiri vastutava järelevaataja määramise kohta koos vastutava järelevaataja kirjaliku nõusolekuga amatöör-vahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel

Tehnilise Järelevalve Amet avaldab ARJ tööloa taotluse vormid oma veebilehel.

Tehnilise Järelevalve Amet teavitab ARJ tööloa taotlejat ühe nädala jooksul, alates taotluse saamisest, taotluses esinevatest puudustest ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Tehnilise Järelevalve Amet alustab tööloa taotluse menetlemist pärast vormikohase taotluse esitamist koos kõigi vajalike dokumentidega ja riigilõivu tasumist.

Tehnilise Järelevalve Amet otsustab ARJ tööloa andmise 15 tööpäeva jooksul alates vormikohase taotluse ja kõikide vajalike dokumentide esitamist.

Tööloa kehtivusaeg on kolm aastat , kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.

ARJ tööloa andmisest võib keelduda , kui:

  • amatöörraadiojaama kavatsetakse kasutada Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve teostamise statsionaarsete seadmete paiknemise piirkonnas
  • on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud kõiki nõutud dokumente
  • Tehnilise Järelevalve Amet annab ARJ tööloa rahvusvaheliselt tunnustatud vormile , mis edastatakse taotlejale posti teel väljastusteatega või muul viisil

Tööloa andmise otsus on kättesaadav Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul sagedusloa andmisest arvates.

Tööloal märgitud andmete muutumisel tuleb taotleda uut tööluba.

Taotlus esitatakse Tehnilise Järelevalve Ameti raadiosageduste korraldamise osakonnale aadressil:

Sõle 23A, 10614 Tallinn. 
Kontaktisik: 
Kristiina Kenk 
telefon: 667 2130
e-post: kristiina.kenk[at]tja.ee

Allikas: http://www.tja.ee/tooloa-taotlemine-ja-andmine

Raadioklubi toetajad